Değer artış payı ödenecek

Taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenecek.

Değer artış payı ödenecek

İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenecek. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaza için hiçbir koşulda satış izni verilmeyecek, yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik adı altında yayımlanan yönetmeliğe göre, değer artışına konu olan plan değişiklikleri; en az 1,000 metrekare ve üzeri yüzölçümüne sahip olan imar adalarında; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımının adanın merkezine en fazla 500 metre yarıçaplı alanda karşılanması esas tutularak, parsel bazında fonksiyon değişikliği suretiyle yapılacak.

Değer artış payı; oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca en az iki yetkili kuruluş tarafından tespit edilen değer artış payı değerlerin aritmetik ortalama değerinden az olmamak üzere belirlenecek.

Değer artış payı, belirlendiği yılı izleyen yıldan itibaren her takvim yılı için yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacak.