İletişim Başkanlığına yeni görev

İletişim Başkanlığının görevleri arasına "stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak" da eklendi.

İletişim Başkanlığına yeni görev

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyi içeren İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu görevi yerine getirmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ihdas edildi.

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı, devletin  stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda  gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve  uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim  politikalarını belirlemekle görevli olacak.

Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi  faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği  yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek  stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak  Başkanlığın diğer görevleri arasında yer alacak.

Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda  ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve  dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri  ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç  ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini  yürütmek, görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında  koordinasyonu sağlamak, Başkanlığın diğer görevleri olacak.

Öte yandan, İletişim Başkanlığı bünyesindeki Halkla İlişkiler Daire  Başkanlığının görevlerine "Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının  faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde  yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme  faaliyetlerini yürütmek." ibaresi eklendi.

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığının yabancı basın mensuplarına  yönelik görevlerine ilişkin madde ise "Yabancı basın organlarının ve  mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın  mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri  uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak."  olarak yeniden düzenlendi.

Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerini düzenleyen ilgili  maddeler de "Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini  yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını  kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi  halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak." ile "Ulusal, bölgesel ve  yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek." olarak  değiştirildi. Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerine "Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek." ibaresi de eklendi.

Tercüme Dairesi Başkanlığının görevlerine ise "Türkiye'nin tanıtılması  amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere tercümesini yapmak."  fıkrası ilave edildi.

Başkanlığın görev alanına giren konularda iş birliği yapabileceği  kurumları içeren maddede yer alan "kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar" ifadesi  de "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,  üniversiteler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler" olarak değiştirildi.

Kararnameyle İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi  Müdürlüğü de kuruldu. Müdürlük, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere,  Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi,  baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine  getirecek.

Kararnamede, İletişim Başkanlığının taşra teşkilatı yapılanmasında  bölge müdürlükleri de yer aldı.