Engelli kadrosu ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık yazı yolladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarından münhal (boş) engelli kadrolarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar, Bakanlığın internet sitesinden bildirmelerini istedi.

Bakanlık engelli kadroları için harekete geçti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu kurumlarına engelli kadrosu yazısı yolladı. Bakanlık yazısında şöyle denildi:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir. 

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler Idaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ilgili hükme istinaden hazırlanan ve 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in l'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistik bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir." hükmüne, 2'nci maddesinde; "Bu Yönetmelik; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (1), (11), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, b) il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır." hükmüne, 10'uncu maddesinde; "(1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır." hükmüne, 11'inci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki 'DPB E-Uygulama' kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. 
 
Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir." hükmüne, 17'nci maddesinde de; "Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi Başkanlıkça yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları; istihdam ettikleri engelli personele ilişkin olarak Başkanlığın internet sitesindeki 'DPB E-Uygulama' kısmında yer alan bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurur. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları söz konusu personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığın internet sitesindeki 'DPB E-Uygulama' kısmına işleyerek güncelleştirir. Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve başlatılanları, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları, niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgileri, Başkanlığın internet sitesindeki 'DPB E-Uygulama' kısmında yer alan ilgili formlardaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir. 
 

Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 74'üncü maddesinde; engelli memurların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görev ve yetkisi Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, halihazırda daha önce mülga Devlet Personel Başkanlığınca yürütülen görevler ve yetkiler Bakanlığımızca yürütülmeye devam etmektedir. Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkûr Yönetmelik hükümleri gereğince engelli memur istihdam etme yükümlülüğü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamının belirlenen kontenjan dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takip ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; Bakanlığımızın www.ailevecalisma.gov.tr internet adresi üzerinden "Kamu E-Uygulama" başlığına giriş yapılarak; 1- "Kadro Uygulaması" başlığı altında yer alan bilgilerin güncelleştirilmesi, 2- "Engelli Personel İşlemleri" başlığı altındaki istihdam edilen engelli memurların bilgilerinin güncelleştirilmesi,   3- Daha önceki merkezi engelli memur alımlarıyla yerleştirilenlerin atanma veya atanamama durumlarının "Engelli Personel İşlemleri" başlığı altında yer alan bilgilerin doldurularak güncelleştirilmesi, 4. Engelli memur kontenjan açığının bulunması halinde, bu açığın giderilmesi amacıyla merkezi olarak yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin 31/10/2020 tarihine kadar "Engelli Personel İşlemleri" linki içerisinde yer alan "Talep Giriş" kısmına yapılması, ayrıca bildirimi yapılan ve Bakanlığımızca (Çalışma Genel Müdürlüğü) da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin sistem üzerinden alınacak cetvellerin üst yazı ekinde Bakanlığımıza Çalışma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, 5. Daha önce elektronik ortamda Bakanlığa hiç veri girişi yapmamış olan kurumların Aile. Calışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Web Uygulama sorumlularını belirleyerek alacakları şifre ile veri girişlerinin yapılması ("Kamu E-Uygulama" şifresi, https://kamueuygulama ailevecalisma.gov.tr internet adresindeki bilgi alanlarının doldurulması suretiyle alınacak çıktının resmi yazı ekinde gönderilmesine müteakip, kurum web sorumlusunun elektronik posta adresine gönderilecektir.) gerekmektedir. Arz ve rica ederim.