T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2089 Esas

DAVALILAR : 1- NİHAL NEVA BOZKURT -10346455334
                        2- HACER ARSLAN-53770004556

Davacı , BERKE BOZKURT ile Davalılar , ELİF BAHAR BOZKURT, NİHAL NEVA BOZKURT, NİLÜFER BOZKURT, YILMAZ BOZKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/06/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava konusu İzmir ili, Bornova ilçesi, 4690 ada, 2 parsel, A Blok, 2. Bodrum 2 nolu bağımsız bölüm 1/53 arsa paylı taşınmaz, Sivas ili, Kangal ilçesi, Koçköprü Mahallesi, 101 ada, 8-9 parsel, 105 ada 6 parsel, 107 ada, 3 parsel, 119 ada, 95-96-98 parsel, 120 ada, 29 parsel, 128 ada, 12-22 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir kararı verilerek, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli DAVA DİLEKÇESİ, dava konusu taşınmazların krokisinin ilgili kadastro müdürlüklerinden istenmesine, davacı vekilinin, dava konusu taşınmazların tapu kaydına ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine, bu hususta ara karar düzenlenmesine, dava konusu taşınmazların en son pay ve paydaş durumunu gösterir tapu kayıtlarının ilgili tapu müdürlüklerinden istenmesine, ayrıca paydaşlar adına elbirliği mülkiyetine konu pay var ise bu payların malikleri adına intikalen tesciline ilişkin resmi senet ve varsa mirasçılık belgelerinin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenmesine, dava konusu taşınmazların imar-ifraz durumlarının ilgili imar müdürlüklerinden sorulmasına, davalılardan Elif Bahar Bozkurt, Nihal Neva Bozkurt ve Nilüfer Bozkurt'un velayetlerinin anneleri Hacer Arslan'a verildiği, Uyap sisteminden yapılan sorgulamada Hacer Arslan'ın mernis adresinin boş olduğu görülmekle, davacı vekiline Hacer Arslan'ın tebliğe yarar açık adresini bildirmesi için iki hafta süre verilmesine, bildirdiğinde bu davalılara velayeten Hacer Arslan'a tebligat yapılmasına karar verilen TENSİP ZAPTI ve tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davalılar Nihal Neva Bozkurt ve Hacer Arslan'a ilanen tebliğine karar verilen DURUŞMA ZAPTI yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01982354