T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU


Sayı :2022/5 
Tereke Satış

27/03/2024

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

Müteveffa MEHMET ÇETİN'in (TC 20093584584) terekesinin TMK nun 612 Maddesi ve İİK nun 208. Maddeleri gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

  1. Müteveffadan alacakları olanlar ile taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar İİK nun 218. Maddesi gereğince ilandan itibaren 1 Ay ( 30 gün ) içerisinde tasfiye memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini( senet, defter, hülasası vs) asıl ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
  2. Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk doğuracağı
  3. Müteveffanın taşınır ve taşınmaz mallarını her ne suretle olursa olsun elinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde tasfiye memurluğu emrine tevdi etmeleri, etmezler ise geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluklarının olduğu gibi rüçhan haklarından mahrum kalacakları İİK nun 166. Maddesi veTMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02013129