Sayı 36 bine çıkarılacak: Teklif Meclis'te kabul edildi! Bakan Koca sağlıkta yeni düzenlemenin detaylarını 15 maddede paylaştı

Sağlıkta düzenlemeler içeren teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemenin ardından sözleşmeli sağlık personeli sayısı 36 bine çıkartılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gerçekleşecek olan 15 değişikliği madde madde paylaştı.

Sayı 36 bine çıkarılacak: Teklif Meclis'te kabul edildi! Bakan Koca sağlıkta yeni düzenlemenin detaylarını 15 maddede paylaştı

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonrası teklif kabul edildi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 36 BİNE YÜKSELİYOR

Yeni düzenlemeye göre mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek.

Düzenlemeyle, istihdamı teşvik için sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.

EBELERİN GÖREVLERİ GENİŞLETİLİYOR

Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak.

Ayrıca acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı veriliyor.

İLAÇ DÜZENLEMESİ

İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. Bu doğrultuda Bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.

 ECZANELER

Eczanelerde yapılacak teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veyahut Sağlık Bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

YAN DAL UZMANLARINA EK ÖDEME

Düzenlemeyle yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenecek.

ÜNİVERSİTELER İLE HASTANELER ARASINDA ANLAŞMALAR

Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek. Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İLE TIBBİ CİHAZLARIN KULLANIMI İÇİN BAKANLIK İZNİ ARANACAK

Düzenleme ile herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığından izin alınacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA, YENİ DÜZENLEMEYİ 15 MADDE İLE ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapılan düzenleme ve değişiklikleri sıraladı:

Sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızla gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve talepler her sistemin sürekli olarak revizyonunu ve iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Daha iyi ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki rekabet gücünün korunması amacıyla yapılan düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda 21 Şubat 2024 tarihinde kabul edilmiştir. İradeleri, çaba ve katkıları için Saygıdeğer Milletvekillerimize teşekkür ederim.

KANUNLA NELER DEĞİŞTİ?

1. Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışabilmesi sağlanmaktadır.

2. Ebelik mesleğinin görev tanımı güncellenerek ebelerin yetkileri artırılmaktadır.

3. Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda sosyal pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dalına bağlı yan dal olarak ihdas edilmiş ve ayrıca yoğun bakım yan dalının bağlı olduğu ana dallara acil tip ana dalı eklenmiştir.

4. İlaçların ruhsatlandırılması ve denetim süreçlerinde düzenlemeler yapılmaktadır.

5. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılmaktadır.

6. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.

7. Bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında personele verilen ödeme %65'ten %85'e yükseltilmekte ve yükseköğretim kurumlarıyla uygulama birliği sağlanmaktadır.

8. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenmiştir.

9. Öğretim elemanlarının hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilerek sözleşme fesih koşulları belirlenmektedir.

10. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar, Bakanlık denetimi altındadır.

11. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık ömeslek mensuplarına rücuya yönelik madde yeniden düzenlenmektedir. Böylece Devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları, tubbi malpraktis sonucu rücu yönünden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla aynı haklara sahip olmaya devam edecektir.

12. İdare tarafından ödenen tıbbi malpraktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsili sağlanmaktadır.

 13. 4924 sayılı Kanun'a tabi atanabilecek sözleşmeli personel sayısı artırılmıştır.

 14. 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirlenerek disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda keyfiliğe fırsat verilmeksizin belirli kriterlere bağlanmıştır.

 15. Hastane koordinasyon kurulu kurulmuştur. Böylece hastane hizmetlerinin daha verimli, etkin ve koordinasyon içerisinde sunulması temin edilmektedir.

Sayı 36 bine çıkarılacak: Teklif Meclis'te kabul edildi! Bakan Koca sağlıkta yeni düzenlemenin detaylarını 15 maddede paylaştı - Resim : 1