Kiracının tahliye taahhüdü

Tahliye Taahhüdü Nedir?

Kiracının, kiralanan konut yahut çatılı iş yerini kira kontratının imza edilmesinden sonraki bir tarihte kendi rızası ile boşaltacağını gösteren bir irade beyanıdır.

İspat yönünden taahhütnamenin noterde düzenlenmesi halinde kiraya verenin elini güçlendiren, adi yazılı şekilde yapılması halinde ise usule uygun şekilde düzenlendiği hususunun kiraya verene yükleyen davranıştır. 

Tahliye Taahhüdü Hangi Kiralarda Verilebilir?

Tahliye taahhüdü yalnızca konut ve çatılı işyerleri kira sözleşmesine konu yerler için verilir. Konut ve çatılı işyerleri kira sözleşmesine konu yerler dışındaki taşınmazlar hakkında tahliye taahhüdünde bulunulamaz.

Tahliye Taahhüdü Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut yahut çatılı işyeri hakkında bir kira sözleşmesi imzalanmasının ardından taraflar dilerse ister noter huzurunda isterse aralarında adi yazılı olarak tahliye taahhütnamesi hazırlayabilirler.

· Tahliye Taahhüdünün geçerli olabilmesi için öncelikle yazılı olması gereklidir. Taraflar arasında sözle bulunulan taahhütlerin hukuken bir geçerliliği yoktur.

· Tahliye Taahhüdü kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmiş olmalıdır.

· Tahliye Taahhüdünün kiracı tarafından bizzat verilmiş olması gereklidir. Kiralayan gerçek kişi ise bizzat kişinin kendisi olabileceği gibi özel bir vekaletname ile ve bu vekaletnamede vekilin tahliye taahhüdünde bulunulabileceğinin açıkça yazılı olması halinde vekil tarafından, kiracının şirket olması halinde ise bizzat şirket temsilcisi tarafından taahhüdün imzalanması gerekmektedir.

· Kiralanan ev yahut iş yerinin hangi tarihte tahliye edileceği net bir şekilde belirtilmiş olması gerekir.

· Kiracının kayıtsız şartsız tahliyeyi kabul etmesi gerekmektedir.

· Kiracının herhangi bir baskı ve tesirden uzak tamamen hür ve özgür iradesi ile taahhütte bulunması gereklidir.

Konutlarda, kiracı olmayan eşin kiracı eş yerine taahhüdü imzalaması yahut iş yerlerinde şirket yetkilisi tarafından değil de şirkette çalışan başka bir kişi tarafından tahliye taahhüdünün imzalanması halinde taahhüt geçersiz hale gelir.   

Kiraya Veren ve Kiracı Arasında Anlaşmazlık Olması Durumunda Nereye Başvurulmalıdır?

Tahliye taahhüdüne rağmen belirlenen tarihte kiracı tarafından konut yahut çatılı iş yeri boşaltılmaz ve kiralayana tam ve eksiksiz olarak teslim edilmez ise kiraya veren, kira sözleşmesinin bittiği tarihten başlayarak bir ay içinde icra dairesine başvurmak veya sulh hukuk mahkemesinde dava açmak zorundadır.

Bu hak seçimlik bir hak olup kiraya veren kanunda belirtilen bir aylık süre içerisinde sulh hukuk mahkemesine ya da icra dairesinden birine başvuru yapmak zorundadır.

Elinde tahliye taahhütnamesi bulunan mal sahibi (kiraya veren) hakkını icra dairesinden yana kullanır ise kira müddeti dolduktan sonra bir ay içerisinde icra dairesine başvuruda bulunup taşınmazdan kiracının tahliyesini talep edebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye ve teslim

Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan taşınmaz müddetin bitiminde zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki sürenin geçmesi lazımdır.

İtirazın Süresi ve Şekli

İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine itiraz edebilir. Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

İtirazın Kaldırılması

İtirazda bulunulması halinde kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Tahliye talebi noterlikçe res’en tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır. Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralayanın genel hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları saklıdır.

Tahliye Taahhüdünün Noter Huzurunda veya Adi Yazılı Şekilde Yapılmasının Farkı

Tahliye taahhüdünün noter huzurunda yapılması halinde icra dairesinden başlatılan takip sonrasında kiracının yapacağı itiraz icra hukuk mahkemesince reddedilerek tahliye işlemi görece daha hızlı gerçekleştirilebilecek iken adi yazılı şekilde tahliye taahhüdünün taraflar arasında yapılması sonrasında kiracı tarafından imzaya itiraz edilmesi halinde genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümü yoluna gidilmesi gerekir.