Kiracılar dikkat! Ev sahibiniz aleyhinize sözleşme hazırlayamayacak! İşte detaylar

0:00/ 0:00

Her geçen gün artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları ile kiracıyı baskı altında tutmak isteyen ev sahiplerinin kiracı aleyhine sözleşmeye yazıldığı, hükümlerin nasıl geçersiz sayılacağını, kira sözleşmesine ceza koşulu getirilemeyeceği ile kiranın zamanında ödenmemesi halinde sonraki aylara ilişkin kira bedellerinin muaccel olmayacağını ve kiracının bu konudaki haklarını yazımızda birlikte inceleyelim.   

KİRACI KİRA BEDELİ VE YAN GİDERLERİ ÖDEMEK ZORUNDADIR

Kiracıya kira bedeli ve yan gider dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Buna göre kiracı kira sözleşmesinde yazılı tarihte kiralayana (ev sahibine) sadece kira bedelini ve yan giderleri (site-apartman aidatı, merkezi sistem yakıt gideri, ortak alan aydınlatma gideri, güvenlik giderleri, apartmanın peyzaj giderleri, apartman görevlisinin ücreti gibi giderler) ödemek zorundadır.

ZAMANINDA ÖDENMEYEN KİRA NEDENİYLE KİRACI CEZALANDIRILAMAZ

Konut ve çatılı işyeri kiralamasında kiracı ile yapılacak sözleşmeye kiracının şartlarını ağırlaştıracak herhangi bir düzenleme konulamaz. Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde kiracıya sözleşmeyle ceza koşulu getirilmiş olsa bile bu bedel kiracıdan talep edilemez.

Türk Borçlar Kanunu, sözleşme ile kiracının durumunu daha da ağırlaştıracak düzenlemeleri yasaklamış olup, kiracıya yalnızca kira ilişkisi içerisinde kira bedelini ve yan giderleri ödeme yükümlülüğü getirmiştir.

KONTRATTA YAZILI MUACCELİYET ŞARTI GEÇERSİZDİR

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 16/02/2021 tarihinde; “..6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun'unun kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346. maddesinde; kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu, 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un Geçmişe etkili olma başlıklı 2. maddesinde; Türk Borçlar Kanun'unun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kurallarının gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanacağı, aynı Kanun'un görülmekte olan davalara ilişkin uygulama başlıklı 7. maddesinde de; Türk Borçlar Kanun'unun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76'ncı, faize ilişkin 88'nci, temerrüt faizine ilişkin 120'nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138'nci maddesinin görülmekte olan davalara da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kiracıyı koruma amacıyla getirilen TBK.nun 346.maddesindeki bu yasal düzenlemenin kamu düzenine ilişkin olduğu kuşkusuzdur" şeklinde karar vererek Kanunda da düzenlenen bu durumun aynı doğrultuda uygulamasını da göstermiştir.