İcra dosyanızdaki borcu taksitle ödeyin!

Adınıza başlatılan icra dosyası nedeniyle size yöneltilen icra takibinin bulunduğu icra dairesine başvurun. Takibin kesinleşmesi ve dosyada alacaklının satış talebinden evvel borcun düzenli taksitler halinde ödemeyi taahhüt edin ve hakkınızda başlatılan icra işlemlerini durdurun.

Borcun Dört Eşit Taksitte Ödenmesi

Borçlunun dosya borcu kadar malının haczedilmesi ve haczedilen malın bilirkişi tarafından kıymet takdirinin belirlenmesi halinde, yapılan haczin dosya borcunu karşılayacağı anlaşılıyor ise icra müdürü tarafından alacaklının rızası alınmaksızın doğrudan borçlunun icra dairesine başvuru yapması ve borcun dosya masrafları ile birlikte çıkan toplam tutarının ¼ ‘nü icra dosyasına peşin yatırması, kalan taksitleri  üç ayı geçmeyecek şekilde belirlenmesi halinde borçlu hakkında başlatılan icra dosyası olduğu yerde durur.

Hacizli Malın Kıymet Takdirinin Yapılması

Borçlunun mal varlığı üzerine konulan haciz sonrasında yeni kanuni düzenlemeye göre sicile kayıtlı malların kıymet takdiri bilirkişi tarafından yapılacaktır. Bilirkişinin değerleme yaptığı malın değeri en az dosya borcu ve masrafları karşılayacak nitelikte bir değere sahip ise borçlunun talebi ile dosya borcu taksitlendirilebilir.

Her Taksit Borcun ¼ ‘ü Miktarında Olması Gerekli

İcra dairesine yapılacak taksit talebinin değerlendirilmesi ve icra müdürünün borcu sınırsız bir takside bölmesiyle dosya borcunun infazının gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Kanun borcun taksitle ödeme süresini bir peşin üç taksit olacak şekilde belirlemiştir. İcra ve İflas Kanunun 111. Maddesinde her taksitin borcun dörtte biri miktarından az olmaması hususu şarta bağlanmıştır.

Taksit Sözleşmesini Devamı Halinde Süreler İşlemez

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesine yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince satış isteme ve ipoteğin (rehinin) paraya çevrilmesi için ön görülen süreler işlemez.

 Taksit Süresinde Ödenmez ise Takibe Ne Olur?

Taksitlerden biri zamanında verilmez ise icra işlemleri ve süresi kaldığı yerden devam eder. Bu durumda alacaklı takibe kaldığı yerden devam edebilecek ve borçlunun mal varlığı üzerine haciz, muhafaza ve satış talep edebilecektir.