Çağrı ve SMS ile kişisel veri ihlali

Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında vatandaşlar içinde bulundukları zorluklarla mücadele etmeye devam ederken bir yandan borcunu ödemeye çalışmakta bir yandan yaşam mücadelesi göstermeye devam etmektedir. Bazı hukuk büroları tarafından alacaklarını tahsil etmek amacıyla gün içinde onlarca kez aranan vatandaşın haklarının neler olduğu; borçlunun anne, baba, kardeş, arkadaş veya eşinin sürekli surette aranarak borcun tahsil edilmek istenmesi ya da borçludan başka bir kişiye aynı borç nedeniyle mesaj gönderilmesinde vatandaşların ne gibi haklarının olduğunu gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

Ulusal yargı ağından elde edilen verilere göre ülkemizde bugün itibariyle 23.441.414 adet icra dosyası bulunmaktadır. Tahsil edilmeye çalışılan icra dosya sayısındaki bu fazlalık, dosyaların tahsil edilme sürecinde hiç kimseye hukuk düzeninin tanıdığı kuralların dışına çıkma imkânı tanımaz. Hele ki bir avukat adına arama yapan ve çağrı merkezi gibi çalışan şirketleşmiş büroların hukuk düzeni dışına çıkması asla düşünülemez.

Bilindiği üzere İcra ve İflas kanunu alacaklının, devlet kuvveti yardımı ile alacağına nasıl kavuşacağını düzenlemekte bu şekilde alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi hukuki zemine oturtarak kötü niyetli alacaklılara karşı borçluya bir takım itiraz ve şikâyet hakları sunarak borçlunun haklarını korumaya öte yandan alacaklının yasal yollardan alacağına kavuşması için hukuki çarelere imkân sağlamaktadır.    

Borcunuz var! 

Borçluya karşı yasalarda da düzenlendiği üzere icra takip işlemlerini yapmaya yetkili organlar icra daireleridir. İcra organları bu yetkilerini tamamen yasalara uygun olarak hukuk devleti ilkesine göre kullanmaktadır. Ancak buna rağmen tahsilat yapabilmek adına bazı hukuk büroları borçluya ulaşarak borcu olduğunu ve söz konusu borcun ödenmesi için borçluyu zorlamaktadır. Belki borçlunun yasal yollarla bile daha kolay şekilde ödeyebileceği borcu bu sefer daha hızlı tahsilat yapabilmek adına daha ağır bir şekilde ödeme yaptırılmaya çalışılarak borçlu zor duruma düşürülmektedir.

Borçluya ait kişisel veri

Bir kişiyi tanıtan isim, telefon numarası, borç, alacak ve malvarlığı bilgisi gibi kişiye ilişkin her türlü bilgi kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel veri sayılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Kararına göre, (…) veri sorumlusu bir avukat olup, vekili olduğu Banka adına, Bankanın haklarını ve menfaatlerini korumak amacıyla hareket ettiği, bu anlamda Avukatlık Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve yürütmekte olduğu icra işlemleri bakımından İcra İflas Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla borçluya ait bilgileri, kanuna uygun olarak işleme ve ilgili birim/mercilere bildirme yetkisi olduğu ve bu bağlamda işlediği kişisel verileri Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemesinin kanuna uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Borcçu yakını ve arkadaşlarına SMS gönderilmesi hukuka uygun değil

Bu bürolar sadece borçluyu değil aynı zamanda borçlunun yakınlarını arayarak onlardan tahsilat yapmaya çalışmakta ya da yakınlarına borçlu üzerinde borcu ödemesi için baskı kurdurmaya çalışmaktadır. Kişisel verileri koruma kurulu kararına göre; söz konusu üçüncü kişilerin (anne, baba, kardeş, arkadaş gibi) telefon numaralarının avukat tarafından işlenmesi bakımından Kanunun 5 inci maddesi kapsamında bir dayanak teşkil etmeyeceğinden, ilgili kişinin ağabeyi ve iş arkadaşlarının telefon numarasının avukat tarafından işlenmesi suretiyle kısa mesaj gönderilmesinin hukuka uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Hangi suçlar oluşmaktadır?

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç şikâyete bağlı olmakta yani ancak şikâyet edildiği takdirde soruşturma açılabilmektedir. Bununla birlikte kişilerin huzur ve sükûnun bozma olarak düzenlenen; bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Hukuka aykırıdır! 

Yasalar cebri icra yetkisini sadece icra dairelerine vermiştir. İcra dairelerinin dahi borçluyla direkt iletişim kurarak tahsilat yapma durumu yokken bazı hukuk bürolarının ısrarlı bir şekilde borçluyu ve yakınlarını arayarak tahsilat yapmaya çalışması hatta borçlu yakınlarına kısa mesaj göndermeleri hukuka aykırıdır.

Ne yapmalı?

Hukuk bürosu tarafından sürekli aranmak suretiyle rahatsız edilen bir kişi karşılaştığı durum sonrasında kişisel verilerinin hukuka uygun olmayan bir şekilde elde edildiğini düşünüyorsa;

İlgili avukatı bağlı bulunduğu baro disiplin kuruluna şikâyet edebilir.

T.C.K kapsamında telefonda bulunulan eylemin hukuki niteliğine göre Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda bulunulabilir.

Kişisel verileri koruma kuruluna e-devlet üzerinden şikâyette bulunulabilir. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi