Ev haczinde yeni dönem

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 7. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen konutta haciz düzenlemesinin ne olduğunu, söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde artık evlerde haciz yapılıp yapılamayacağını gelin yazımızda birlikte inceleyelim.   

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile bundan sonra konutlarda çat kapı ev haczine son verilmesi, böylece aileye özgülenen ve birlikte kullanılması ailenin menfaatine olan ev eşyalarına haciz konulmaması düzenleme altına alınacaktır.

Konutta Haciz Yapılmasını Düzenleyen Teklif Maddesi'ni inceleyecek olursak:

“Konutta haciz; 

Madde 79/a- İcra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yerde haciz yapılmasına karar verir ve bu kararın onaylanması için dosyayı derhal icra mahkemesine tevdi eder. 

Mahkeme, tevdi tarihinden itibaren en geç üç gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına, aksi halde kaldırılmasına kesin olarak karar verir.

Haciz işlemi sırasında, haciz yapılan yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da konutta haciz yapılmasına rıza göstermezse haciz işlemine son verilir ve müteakip işlemler hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

İhtiyati haciz hakkında, bu madde hükmü uygulanmaz” şeklinde yasalaşırsa ne olur?

KONUTTA HACİZ YAPILABİLECEK Mİ?

Teklifin aynen yasalaşması halinde konutlarda haciz yapılabilmesi hâkimin iznine tabi tutulacak. Buna göre, haciz yapılacak yerin konut olduğunun anlaşılması halinde icra dosyası mahkemeye sevk edilerek icra müdürü tarafından verilen karar hâkim tarafından onaylanırsa ancak konutlarda haciz yapılabilecek. İcra müdürü tarafından verilen karar hâkim tarafından onaylanmaz ise konutta haciz yapılması kararı hâkim tarafından kaldırılacak.

MAHKEME HACİZ YAPILIP YAPILMAYACAĞINA ÜÇ GÜNDE KARAR VERECEK

İcra müdürünün konutta haciz kararı vermesi üzerine bu karar hâkimin onayına sunulacak ve hâkim tarafından üç gün içerisinde dosya üzerinde yapılacak inceleme ile haciz hakkında karar verilecek.

Haciz işlemi anında gidilen adresin konut olduğu anlaşılır ise borçlunun hacze muvafakat etmemesi halinde konutta haciz yapılamayacak ve dosya hâkimin onayına sunulmak üzere mahkemeye sevk edilecek. Ancak genel mahkemeler tarafından verilecek İhtiyati haciz kararı hakkında, bu madde hükmü uygulanmayacak.

HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Ev hacizlerini kapsayacak şekilde, bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek. Böylece konutlarda ailenin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan hiçbir eşya cebri icra hükümlerine tabi tutulamayacak ve muhafaza altına alınamayacaktır. 

İCRA MAHKEMELERİNİN İŞ YÜKÜ ARTAR 

Konutta haciz düzenlemesinin teklif metninde yazıldığı hali ile yasalaşması halinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere İcra Mahkemelerinin iş yükü artacağı düşünülmektedir.

Hatta bazı durumlarda oluşabilecek yoğunluk sebebi ile mahkemelerde iş yığılmalarına sebebiyet verilebilecektir. 

ALACAKLILAR MAĞDUR OLUR MU? 

Evde haciz yapılamayacak olması nedeniyle alacaklıların mağdur olup olmayacağını, art niyetli borçluların evlerinde kıymetli evrak, altın, para gibi değerli şeyleri saklayıp saklamayacaklarını söz konusu teklifin yasalaşması sonrasında hep birlikte takip edeceğiz.