Haczedilen mallar Kızılay'a devredilecek

Kamuoyunda 7. Yargı Paketi adı ile bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.03.2023 tarihinde T.B.M.M ‘de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, haczedilip yediemin depolarına kaldırılan malların satışının yapılamaması durumunda depoda bulunan mallar bedelsiz olarak Kızılay’a devredilecek.

Hacizli malların Kızılay’a nasıl devredileceğini yazımızda birlikte inceleyelim.

HACİZLİ MALLAR KIZILAY'A DEVREDİLECEK

İcra ve İflas Kanunu'nda 7. Yargı Paketi ile yasalaşan düzenleme sonrasında ilk kez, haczedilerek muhafaza altına alınan ve bir türlü satışı gerçekleştirilemeyen malların Türkiye Kızılay Derneği'ne devredilmesi hüküm altına alındı.    

7. Yargı Paket’ine İlişkin tasarıda Kızılay’a ilişkin öngörülen herhangi bir düzenleme olmamasına rağmen “Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi” başlığı altında yedieminde bulunan mallara herhangi bir alıcı çıkmaması durumunda bu malların Türkiye Kızılay Derneği'ne devri yasalaşarak hukukumuzdaki yerini almış oldu.

Muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu madde uyarınca resen tasfiye edilecek.

Buna göre, borçluya yapılacak bildirim sonrasında 10 gün içerisinde tarifeye göre belirlenen yediemin ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabileceği, aksi halde devam eden düzenlemeler gereğince malın tasfiye edileceği kendisine bildirilecek.

İCRA DAİRESİ RESEN SATIŞA ÇIKARILACAK

Sicile kayıtlı mallar bakımından, malın borçlu tarafından teslim alınmaması veya rehinden kaynaklı hakkın kullanılmaması halinde icra dairesi, malın daha önce satışa çıkarılmamış olması kaydıyla kanunun elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümleri uyarınca resen satışını yapacaktır.

Yapılacak ihalede satışa çıkarılan mala alıcı çıkmaması halinde, değerinin yüzde 40 ‘ı için yediemine teklif götürülecek, yedieminin malı almaması halinde, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne tebligat çıkararak, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde malı hurda bedeline alması teklif edilecektir.

İhaleye çıkarılıp malı kimsenin almak istememesi yahut kanun gereği kendisine teklif götürülen kişi ve kurumların malı almak istememesi halinde yedieminde bulunan malların mülkiyeti bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneği'ne devredilecektir.

İCRA HUKUK MAHKEMESİ DEVİR VE TESLİME KARAR VERECEK

Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçecek; tüm haciz ve rehinler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim gibi borçları, borçluya ait olup mülkiyet ilgiliye, tüm borç ve yüklerinden âri olarak geçecektir.

Devir ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna sayılacaktır.